0879507088

Обади се сега

Превоз на опасни товари - АДР

Превоз на опасни товари - АДР
Превозът на опасни товари е регулиран от международното споразумение ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). То определя правилата за безопасен транспорт на опасни материали по пътищата в Европа.

Ние от Васистранс ЕООД изпълнявамр транспорт на ADR товари. Имаме всички необходими сертификати и притежаваме обучен персонал за да гарантираме, че опасните товари се транспортират в безопасни условия за хората, околната среда и имуществото.

Нашите автомобили, които пренасят опасни товари, са маркирани със специални етикети и имат точно определени маршрути и график на движение.

Транспортът на опасни товари е важен, защото представлява риск за здравето и безопасността на хората и природата. Оставете превоза на нас и ние ще изпълним всичко което необходимо за да бъдат спазвани всички изисквания на ADR.

Галерия с превоз на опасни товари - АДР